SCTS ÅRSMÖTE 2022

Tid: Onsdagen den 16 Mars 2021, kl. 19:00
Plats: via Teams, länk till mötet erhålls efter registrering via registreringssidan
Detta är ett medlemsmöte endast för medlemmar, medlem blir du enkelt via SCTS.se.
Vi kommer att öppna mötet 1845 vilket gör det möjligt att verifiera att anslutning till mötet fungerar.
Det ska vara möjligt att ansluta via webbrowser, dvs det ska inte vara nödvändigt att Teams är installerad på din enhet. Läs mer om Team och vad som krävs via Microsoft.
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
6. Redovisning av verksamhetsberättelsen
7. Redovisning av ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift 2022
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande och fortsätter med mötets gästföreläsare, Niklas Nordblom