SCTS Årmöte 2023 Tisdag 7/3 kl 19:00

Plats: North Sails, Ängshyddevägen 1, Lidingö, 181 31 alternativt via Teams.
Länk till mötet erhålls efter registrering via registrering gällande SCTS årsmöte 2023, se länk längst ner
Efter årsmötets avslutande kommer kvällens värd; Anders Lewander, ge en ”Inspirations föreläsning; med fokus bland annat på storskotets betydelse”
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
6. Redovisning av verksamhetsberättelsen
7. Redovisning av ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift 2024
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Då SCTS är en riksförening så är det viktigt att även alla medlemmar utanför Stockholm kan delta på årsmötet.
Att genomföra ett hybridmöte har dock sina utmaningar men vi ska i alla fall göra det så bra som det är möjligt.
Vad det gäller Teams; det ska vara möjligt att ansluta via webbrowser. Läs mer om Teams och vad som krävs via Microsoft.
Detta är ett SCTS medlemsmöte, medlem blir du enkelt via SCTS.se eller Swish; 123 210 1699
Länk för att registrera anslutning till mötet via Teams; https://teams.microsoft.com/…/Ad4O0ge-_0CcYrZvmzcy7w…