Protokoll årsmöte 2021

Tid: 17 mars 2021, kl. 19:00 förhandlingarna avslutade 20:30
Plats: Zoom meeting
Antal deltagare: ca 25
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
6. Redovisning av verksamhetsberättelse
7. Redovisning av ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
11. Val av revisor
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift 2022
14. Inkomna motioner
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande och fortsätter med mötets övriga program

Mötesförhandlingar:
1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Bosse Svanfeldt
2. Bosse Svanfeldt valdes till mötesordförande och till mötets sekreterare valdes Jan-Erik Palmquist
3. Till rösträknare och tillika att justera protokollen valdes Björn Sjöström och Joseph Nordgren
4. Mötet förklarades behörigen utlyst via mejl, publicerats på hemsidan och Facebook gruppen ”Svenska
flerskrovsvänner”
5. Dagordningen fastställdes
6. Verksamhetsberättelsen för 2020 gicks igenom och godkändes av årsmötet
7. Ekonomisk berättelse – Tomas redogjorde för 2020 års räkenskaper, dokumenten bifogas till protokollet,
och kommer att finnas på SCTS dropbox:
• SCTS ekonomi
• SCTS Lev fakturor 2020
• Revisionsberättelsen för år 2020final
Föreningens ekonomi är god och resultat och balansräkning fastställdes av årsmötet.
8. Revisorernas berättelse lästes upp av Joseph Nordgren.
Räkenskaperna är i sin ordning och utan anmärkning. Revisorerna rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året
10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer:
Gabriel presenterade valberedningens förslag enligt följande:

Styrelseposter
Ordförande (1 år) Niklas Bergelv (nyval)
Vice ordförande (2 år) Christer Rygaard nyval (ny roll i styrelsen)
Kassör (2 år) Tomas Eriksson omval (för att komma i takt med stadgarna)
Sekreterare (1 år) Jan-Erik Palmquist omval (för att komma i takt med stadgarna)

Ledamöter (1 år):
Bosse Svanfeldt Nyval (ny roll i styrelsen)
Johan Hedlund Omval
Anders Andermo Nyval (ny roll i styrelsen)
Johan Grim Nyval

Redaktör Flerskrovsbladet
Börje Svedman Omval

Valberedningens förslag följdes och styrelse och funktionärer valdes enhälligt av mötet.
11. Till revisorer valdes Ari Partanen (sammankallande) och Joseph Nordgren samt Jonas Granström som revisorssuppleant
12. Till valberedningen valdes Gabriel von Euler (sammankallande) och Stefan Törnblom
13. Årsavgiften för 2022 fastställdes oförändrad till 250 kr
14. Ingen motion inkommit
15. Under punkten övriga frågor:
• Mötet tackade Thomas Edelstav för hans insatser i styrelsen och arbetet med hemsidan
• Bosse informerade om IMM 2021 som går i Tyskland, hemsida: imm-2021.de
16. Mötets 2021 formella del avslutades av ordföranden

Övriga punkter på programmet

Stefan Törnblom en seglardröm – om sin nydesignade trimaran T28
På äldre dagar tänker han konstruera och optimera sin drömbåt, en spartansk båt för skärgårdssegling men utan större komfort. Båten är tänkt att segla bra för en till två man men även enkel att hantera vid familjesegling. För bekvämlighet tänker Stefan utrusta sittbrunnen med fyra avtagbara textilryggstöd för att sitta bekvämt i hamn i skydd av ett bomtält som hänger i bommen.
Båten ska vara så enkel som möjligt och har fasta balkar, sidoskroven lätt att montera och ta av, fällbara sidoskrov ger vikt och används inte så ofta därför valet. CB blir för övrigt i sidoskroven av typen sticksvärd,
även det en enklare lösning än fällbara. Stefan har valt kolfibermast med överlappande fock som ger bättre fart och höjd i lätt vind. Vilka flygande försegel som behövs är ännu fastställt.
För att få ut bästa prestanda provar Stefan den senaste datatekniken med CFD program för att optimera skrov och CB (”Computational fluid dynamics” där numeriska metoder används för att analysera
strömningsproblem i både luft och under vatten).
Just nu är Stefan i full gång med att skapa solidmodeller som underlag för att fräsa fram pluggar till skrovformar. I nuläget är planen att fem båtar skall byggas sedan blev det tyvärr tyst då Stefan datorn fick slut på batteri.

Mötet avslutat
Mötet tackade Bosse för hans tid som ordförande för SCTS och Bosse lämnade sedan över till Niklas.
Niklas sammankallar den nya styrelsen under nästa vecka.