Kallelse till SCTS Årsmöte 2012

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till SCTS ordinarie Årsmöte.

Kom och säg ditt hjärtas mening om föreningen och dess verksamhet framöver!

Tid: Lördagen den 24/3, klockan 13.00
Plats: Tullgårdsgatan 36 i Norra Hammarbyhamnen, Södermalm

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift 2013
 14. Inkomna motioner:
  – Motion till höstmötet angående värvningspremie. Se Flerskrovsbladet 3-2011
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Alla önskas hjärtligt välkomna!

Styrelsen