SCTS Årsmöte 2020

page1image54499632

Kallelse till 2020års årsmöte för SCTS medlemmar.

SCTS ÅRSMÖTE 2020

Tid: 21 mars 2020, kl. 14:30
Plats: North Sails, Ängshyddevägen 1, Lidingö

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. V al av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift 2021
 14. Inkomna motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutas

Sedan blir det några intressanta punkter om bla årets SRS nyheter, Nytt från North Sails och några ännu ej bekräftade föredragshållare. Så det återkommer vi med

Kaffe/Te och något till serveras också vid mötet.

Välkomna
SCTS Styrelse genom Ordf Bosse Svanfeldt

page1image54505248