Kallelse till SCTS Årsmöte 2009

scts_logga.gifHärmed kallas alla nya och gamla medlemmar till SCTS ordinarie Årsmöte. Kom och gör din röst hörd!

Tid: Lördagen den 14/3, klockan 13.00

Plats: Sfären, Bockholmsvägen 1, Solna, Plan 5. , Över gården i Kyrkan. Följ skyltning.

Dagordning Årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift 2010
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Alla önskas hjärtligt välkomna!

Styrelsen