Kallelse till Årsmöte 2014

Härmed kallas alla medlemmar till SCTS ordinarie årsmöte. Kom och gör din röst hörd och passa samtidigt på att gå på “Allt för Sjön”.

Tidpunkt:     Lördagen den 8 mars 2014 kl 14.00
Plats:            Älvsjömässan rum K 16-17

För att deltaga i mötet behövs en biljett till utställningen Allt För Sjön. Så här får du gratisbiljett till Mässsan och Årsmötet!

Elektronisk biljett: Maila till glenn@ventura.se och anger den e-mail-adress som du vill få biljetten till! Skriv ut och ta med dig

Om du har svårt med internet eller att printa går det att få:
Fysisk biljett: Maila ditt namn till glenn@ventura.se senast torsdag den 6 mars. Endast en biljett per namn och medlem i SCTS. Vi står framför informationsdisken från kl 13.30 till 14.00. Därefter kan Glenn nås på 0707 22 52 11

Ej medlem som önskar deltaga i årsmötet står själv för sin biljett.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordning och anmälan av eventuella övriga frågor
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Val av styrelse och funktionärer
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift för 2014
 14. Val av nytt namn för SCTS och ny mening med SCTS, se ordf. spalten
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Efteråt

 • Flerskrovsföredrag – separat info
 • Diskussion om SCTS framtida inriktning